Ban quản trị nhà chung cư có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể nào?

1.Khái niệm về Ban Quản trị nhà chung cư

– Khoản 2 Điều 103 Luật Nhà ở 2014 có quy định: đối với nhà chung cư có từ 20 căn hộ trở lên bắt buộc phải thành lập Ban Quản trị nhà chưng cư.

– Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình như Hội đồng quản trị của công ty CP hoặc Ban Chủ nhiệm của hợp tác xã;

– Ban quản trị nhà chung cư có số lượng từ 03 đến 05 thành viên.

2. Ban quản trị nhà chung cư gồm những ai ?

Thành phần ban quản trị nhà chung cư sẽ bao gồm có đại diện của các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư hoặc cũng có thể bao gồm cả người sử dụng nhà chung cư.Trong đó thành viên của ban quản trị nhà chung cư sẽ được bầu hoặc bãi nhiễm bởi các chủ sỡ hữu, thông qua hội nghị nhà chung cư theo đúng quy chế quản lý thuộc Bộ xây dựng ban hành.

3.Cách thức thành lập Ban quản trị nhà chung cư

– Ban quản trị do hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bầu để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định;

– Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của toàn thể chủ sở hữu nhà chung cư, chúng ta có thể hiểu như là Đại hội đồng cổ đông của một công ty Cổ phần. Hội nghị nhà chung cư lần đầu phải được tiến hành tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán); trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm này mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại Ủy ban nhân dân cấp quận nơi có nhà chung cư. Sau khi có quyết định công nhận, Ban quản trị nhà chung cư chính thức được công nhận và có trách nhiệm lập tài khoản, khắc con dấu,…

4.Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư

– Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này;

– Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

– Đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn;

– Đại diện ký hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở;

– Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các chủ sở hữu nhà chung cư. Phối hợp với chính quyền địa phương để giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư;

– Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

– Thực hiện các công việc khác theo nghị quyết của Hội nghị nhà chung cư;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và các chủ sở hữu nhà chung cư khi thực hiện những quyền và nghĩa vụ trên.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, lĩnh vực quản lý tòa nhà đã bước đầu áp dụng và áp dụng các giải pháp công nghệ trong vận hành và mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng cơ bản các nhu cầu phát sinh tại các tòa chung cư hiện nay.

Với ý tưởng ban đầu là xây dựng một kênh tương tác giữa BQL (Ban quản lý, Ban quản trị, Chủ đầu tư) và cư dân. Chúng tôi đã hoàn thiện và mang tới cho cư dân một giải pháp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực quản lý tòa nhà. Phần mềm tiện ích chung cư với nhiệm vụ:

  • Truyền tải thông tin hữu ích, nhanh chóng, kịp thời từ BQL tới cư dân.
  • Phản hồi kịp thời ý kiến, góp ý của cư dân tới BQL tòa nhà.
  • Thanh toán trực tuyến các hóa đơn điện, nước, internet, phí chung cư.
  • Quản lý căn hộ, cư dân, quản lý tài sản, quản lý công việc,…
  • Tối ưu bài toán quản lý, vận hành, tương tác giữa BQL và cư dân.

Chi tiết về phần mềm xem TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *